برای دیدن ویدیوی معرفی اساتید که در همین پیچ است اگر داخل ایران هستید لطفا وی پی ان خود را روشن نمایید

.تا با دیدن ویدیو بتوانید بهتر با اساتید و شیوه کارشان آشنا شوید

Mahi mohamadzadeh

Hello everyone, I’m excited to share the joy of music with my students, helping them unlock their full potential at the piano.
 
$15 CAD / 30 min