برای دیدن ویدیوی معرفی اساتید که در همین پیچ است اگر داخل ایران هستید لطفا وی پی ان خود را روشن نمایید

.تا با دیدن ویدیو بتوانید بهتر با اساتید و شیوه کارشان آشنا شوید

Aida Elmi

Aida Elmi

Hello! I’m Aida, a piano instructor at PianoDiba Academy. I have a degree in bachelor of music and I’m passionate about my profession. I utilize books by John Thompson and Piano Adventures for children, as well as books by Michael Aaron and Piano Adventures for adults. I teach pieces from the “30 Famous Piano Pieces” by Diba Fazelnia. I have completed a pedagogy course for piano teaching, ensuring I adhere to proper teaching principles. I would love to accompany you on this beautiful journey of music-making so we can experience the joy of playing together.

$10 CAD / 30 min